Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Temeljem članka 13. st. 9. t. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) objavljujemo da ravnatelj Dječjeg vrtića “Vedri dani“, kao i ovlašteni predstavnici za pripremu i provedbu postupka javne nabave i s njima povezane osobe u smislu članka 13. st. 4. Zakona o javnoj nabavi kao privatne osobe nisu u sukobu interesa sukladno odredbi članka 13. st. 1. t. 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi, te stoga ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dječji vrtić „Vedri dani“, Zagreb, Makančeva 11a ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).


Ispiši stranicu